Kalendarium epoki - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1945
Styczeń – ZSRR uznaje istnienie Tymczasowego Rządu RP, a USA i Wielka Brytania udzielają poparcia rządowi emigracyjnemu premiera i działacza socjalistycznego - Tomasza Arciszewskiego.
Luty - konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie, zwana także krymską ustanawiająca porządek powojennego świata (Ustalenie tzw. ładu jałtańskiego).
Kwiecień - w Moskwie zostaje ratyfikowany układ między Polską a ZSRR, traktujący o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy, który w rzeczywistości jest początkiem uzależnienia ekonomicznego, militarnego i politycznego.
Kwiecień–czerwiec - konferencja założycielska ONZ, następczyni Ligi Narodów, w San Francisco, z udziałem 50 państw z całego świata.
Maj – oficjalne zakończenie II wojny światowej.
Czerwiec – początek tak zwanego „proces szesnastu” w Moskwie, w którym przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego, aresztowani podstępnie przez NKWD w Pruszkowie w marcu, zostają skazani, a o którym historyk Norman Davies napisał w Powstaniu `44:
(…) był kluczowym wydarzeniem ukazującym kierunek sowieckiej polityki. Stanowił potwierdzenie zarówno złej woli komunistów, jak i ich determinacji w niszczeniu wszystkich przeciwników politycznych. Był wzorcowym procesem pokazowym - pełnym absurdalnych oskarżeń, podsądnych, którym wyprano mózgi, i zmuszonych do fałszywych zeznań świadków; nie miał nic wspólnego z prawdziwymi przestępstwami. Wyreżyserowano go, aby zademonstrować, że (...) "sowiecka sprawiedliwość" potrafi bezkarnie wypromować nawet najbardziej oczywista niesprawiedliwość i że zachodnie mocarstwa nie mogą zrobić nic (...)

Powołanie przez prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z Edwardem Osóbką-Morawskim (PPS) na czele, uznanego przez rządy państw zachodnich, które wcześniej wycofały uznanie dla rządu RP na uchodźstwie.
Lipiec-sierpień - konferencja w Poczdamie z udziałem delegacji rządu polskiego, w wyniku której Niemcy zostają podzielone na strefy okupacyjne oraz obarczone za II wojnę światową, a Polsce zostaje wytyczona nowa zachodnia granica (na linii rzeki Odry i Nysy Łużyckiej).
Rozwiązanie Rady Jedności Narodowej poprzez wydanie odezwy programowej do narodu polskiego – Testamentu Polski Walczącej, w której domagano się opuszczenia Polski przez wojska sowieckie i zakończenia nękania ze względu na poglądy polityczne.
Zorganizowanie przez oddziały NKWD w okolicach Augustowa obławy augustowskiej, w której aresztowano około 2 tysięcy członków podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego (600 zamordowano w nieznanym miejscu).
Utworzenie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Polsce, czyli cenzury.
Sierpień – podpisanie umowy o granicy polsko- radzieckiej na linii Curzona w Moskwie.
Wrzesień – wypowiedzenie przez polski rząd konkordatu z Watykanem z 1925 roku; kapitulacja Japonii.

Lata 1945 – 1947 - Polska dąży do zawarcia układu o przyjaźni z Francją i wyegzekwowania zapisu o pomocy wojskowej na wypadek agresji niemieckiej. Niestety, po ogłoszeniu doktryny Trumana, zwanej doktryną powstrzymywania ZSRR, Francja wycofuje się z rozmów.

1946
Styczeń - Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ (2-letnia kadencja).
Marzec - Winston Churchill w amerykańskim mieście Fulton wypowiada w czasie wystąpienia słowa o „żelaznej kurtynie”, dzielącej Europę od Szczecina po Triest:

Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także - w wysokiej i rosnącej mierze - kontroli ze strony Moskwy.


Wrzesień - sekretarz stanu USA James Byrnes przemawia w Stuttgarcie i określa politykę Stanów Zjednoczonych względem Niemiec i państw europejskich, nazywając granice na Odrze i Nysie Łużyckiej jako „rozwiązanie tymczasowe” (uznanie nowych granic uzależniał od demokratycznych wyborów w Polsce).
Polski rząd dąży do zezwolenia na udział ministrów spraw zagranicznych w konferencjach kończących wojnę, zwłaszcza w posiedzeniach dotyczących Niemiec.
Tuż przed wyborami do sejmu mają miejsce aresztowania kluczowych działaczy opozycyjnych, mimo iż rządy państw zachodnich wysyłały noty protestacyjne.

1947
Styczeń - połączenie angielskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec w Bizonię (w kwietniu 1949 roku przemianowanej na Trizonię, po przyłączeniu strefy francuskiej).
Wybory do Sejmu Ustawodawczego w Polsce.
Zawarcie traktatu pokojowego w Paryżu między państwami satelickimi III Rzeszy.
Józef Cyrankiewicz premierem (luty).
Marzec – zawarcie polsko-czechosłowackiego układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy; wojna domowa w Grecji (do 1949) pomiędzy prawicowcami popierającymi rząd, wspieranymi przez Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone, a komunistycznymi siłami DAG (Demokratycznej Armii Grecji), popieranymi z kolei przez lewicowych macedońskich partyzantów z Frontu Wyzwolenia.
Lipiec – sekretarz stanu USA George Marshall formułuje plan pomocy gospodarczej dla Europy (European Recovery Program), w myśl słów wypowiedzianych w przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie Harvarda: Stany Zjednoczone powinny zrobić wszystko, co jest w ich mocy, by pomóc w powrocie do zdrowia gospodarczego na świecie, bez którego nie może być politycznej równowagi i pokoju.
Wrzesień – założenie na naradzie partii komunistycznych i robotniczych w Szklarskiej Porębie Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych („Kominform”).
Rezygnacja Polski pod naciskiem ZSRR z udziału w planie Marshalla.
Początek sowietyzacji państw „demokracji ludowej”; początek dekolonizacji, w wyniku której rozpadają się imperia kolonialne, np.: podział Indii Brytyjskich na dwa państwa - Indie i Pakistan.

1948
Sierpień - obrady Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu - propagandowego zlotu miłośników ZSRR i Polskich komunistów, skierowanego przeciw "Amerykańskiemu imperializmowi".
Rozpoczęcie blokady Berlina, trwającej do 1949 roku.
Powstanie państwa Izrael.
Powołanie Bolesława Bieruta na funkcję I sekretarza KC PPR
Uchwalenie przez ONZ w Paryżu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, rozpoczynającej się słowami:
Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata (…)
Mianowanie Stefana Wyszyńskiego Prymasem Polski (październik).

1949
Powołanie z inicjatywy Stalina Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)z udziałem państw socjalistycznych w Moskwie, jako wschodnioeuropejską odpowiedź na Plan Marshalla i powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (styczeń)
Powstanie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).
Powstanie RFN - Republiki Federalnej Niemiec.
Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej oraz NRD, z którym Polska nawiązuje stosunki dyplomatyczne (październik).

1950
Pierwsza polska audycja Radia Wolna Europa (kwiecień)
Układ z NRD o przyjaźni i granicy polsko-niemieckiej podpisany w Zgorzelcu.
Początek wojny w Korei, trwającej do lipca 1953, między Koreą Północną (wspieraną przez Chiny i ZSRR) a Południową (z USA oraz siłami ONZ przy boku).

1951
Podpisanie przez Japonię pokoju z państwami zachodnimi, kończącego okupację.

1952
Podpisanie polsko-radzieckiej umowy o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Przyjęcie konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (lipiec).
Wybory do Sejmu (październik).
Złożenie urzędu premiera przez Józefa Cyrankiewicza i odwołanie rządu.
Bolesław Bierut premierem PRL.

1953
Śmierć Józefa Stalina i początek „odwilży”.
Zrzeczenie się przez rząd polski, pod wpływem ZSRR, spłaty reszty niemieckich odszkodowań wojennych.

1954
Uznanie przez Radę Państwa PRL „stanu wojny” z Niemcami za zakończony (luty).
Rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Odwołanie Bolesława Bieruta z funkcji premiera i zastąpienie go Józefem Cyrankiewiczem.
Powstanie Układu Warszawskiego.
Konferencja w Genewie w sprawie Indochin i Korei (lipiec).
Zawarcie układu paryskiego o włączeniu RFN do NATO (wszedł w życie 5 maja 1955).
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych RFN- ZSRR.
Odzyskanie suwerenności przez Austrię, w myśl postanowień Traktatu państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej demokratycznej Austrii podpisanego przez ministrów spraw zagranicznych ZSRR, Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Austrii.

1956
Udział delegacji polskiej w XX Zjeździe KPZR, na którym Nikita Chruszczow poddaje krytyce kult jednostki i potępia system stalinowski:
Terror ten był faktycznie skierowany nie przeciwko resztkom rozbitych klas wyzyskiwaczy, lecz przeciwko uczciwym pracownikom partii i państwa radzieckiego, przeciwko którym wysuwano kłamliwe, oszczercze, niedorzeczne oskarżenia o "dwulicowość", "szpiegostwo", "szkodnictwo", przygotowanie zmyślonych zamachów i tym podobne. [...] Bardzo ciężkie następstwa [...] miała także ta okoliczność, że w ciągu lat 1937–1941 wskutek podejrzliwości Stalina unicestwiono na podstawie oszczerczych oskarżeń wielu dowódców wojskowych i pracowników politycznych.

PZPR popiera radziecką interwencję zbrojną na Węgrzech.
Inwazja wojsk francusko-angielsko-izraelskich na Egipt.
Ogłoszenie niepodległości Maroka, Sudanu i Tunezji.
Wybuch powstania węgierskiego, będącego próbą zdobycia wolności i uwolnienia się spod sowieckiego jarzma.
Wyścig USA i ZSRR o panowanie w kosmosie.
Uznanie końca wojny z Japonią przez kraje socjalistyczne i nawiązanie kontaktów dyplomatycznych.
Poznański Czerwiec zwany także powstaniem poznańskim, czyli pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne.
Powołanie Władysława Gomułki na VIII plenum KC PZPR na stanowisko I sekretarza KC PZPR.
Utworzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) oraz Służby Bezpieczeństwa (SB).

1957
Zawarcie polsko-radzieckich układów o stacjonowaniu wojsk radzieckich w Polsce oraz o przeniesieniu naszych rodaków z ZSRR a także umów gospodarczych.
Rozwój polsko-amerykańskiej współpracy kulturalnej.
Podpisanie umów międzynarodowych - Traktatów Rzymskich, skupiających w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg.
Ogłoszenie tzw. doktryny Eisenhowera, prezydenta USA, zakładającej pomoc, także militarną, dla państw Bliskiego Wschodu, co w rzeczywistości było formą zabezpieczenia się przed ewentualną agresją komunistyczną.
Kolonia brytyjska Złotego Wybrzeża, nad Zatoką Gwinejską na zachodzie Afryki, zamienia się w Ghanę i uzyskuje niepodległość.

1958
Podpisanie przez Polskę i Czechosłowację porozumienia w sprawie granicy.
Rozpoczęcie przez Mao Tse–tunga realizacji „wielkiego skoku”, czyli gigantycznej próby gruntownego, równoczesnego przyspieszenia rozwoju przemysłu i rolnictwa (hasło: więcej, szybciej, taniej, później dodano także oszczędniej), a w praktyce rujnującej gospodarkę i wywołującego falę głodu.
Charles de Gaulle - polityk i teoretyk wojskowości, przywódca emigracyjnego rządu Francji w czasie II wojny światowej prezydentem V Republiki we Francji.
Ogłoszenie niepodległości Gwinei, państwa w zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim.

1959
Przystąpienie Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Podpisanie przez ZSRR, Polskę, Węgry, Czechosłowację i NRD umowy o budowie największego na świecie rurociągu naftowego „Przyjaźń”, łączącego Syberię i Europę Środkową.
Wybuch rewolucji na Kubie, w wyniku której władzę przejął Fidel Castro, autor hasła: Komunizm albo śmierć.

1960
1960 rokiem Afryki, w której 16 państw odzyskuje niepodległość.
Lot syna stolarza i dojarki z kołchozu - Jurij Gagarina w kosmos.

1961
Zerwanie stosunków dyplomatycznych Albanii z ZSRR i RWPG.
Wzniesienie muru berlińskiego (13 sierpnia 1961), czyli systemu umocnień długości 155 km oddzielającego Berlin Wschodni - stolicę Niemieckiej Republiki Demokratycznej i miejscowości zachodniej Brandenburgii od Berlina Zachodniego.
Przyjęcie w PRL ustawy o systemie oświaty wprowadzającym ośmioletnią szkołę podstawową.


1962
Tak zwany kryzys kubański – jeden z najpoważniejszych kryzysów w historii międzynarodowych stosunków politycznych, będący wynikiem instalowania przez ZSRR wyrzutni pocisków dalekiego zasięgu na Kubie. W efekcie porozumienia ZSRR usunął rakiety, a USA zobowiązało się tolerować rząd Fidela Castro.
Wycofanie wojsk francuskich z Algierii i uznanie jej niepodległości przez prezydent Charlesa de Gaulle’a.
W październiku początek II Soboru Watykańskiego w Kościele katolickim, trwającego do końca 1965 roku, o którym Ojciec Pio powiedział do papieskiego wysłannika:
Na miłość boską, szybko zakończcie ten Sobór!

To wydarzenie zapoczątkowało ekumenizm w liturgii. Wprowadzono języki narodowe, uchwalono kilkanaście ważnych dokumentów (m. in. o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, apostolstwie świeckich), zreorganizowano Kurię Rzymską.

1963
Zabójstwo prezydenta Johna F. Kennedy’ego, autora słów Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości.
Podpisanie traktatu elizejskiego przez Konrada Adenauera i Charlesa de Gaulle’a, traktującego o współpracy między RFN a Francją i uważanego za symbol francusko-niemieckiego pojednania.

1964
Rezygnacja Nikity Chruszczowa ze stanowiska I sekretarza KPZR. Jego następcą zostaje Leonid Breżniew, a premierem Aleksiej Kosygin.
Obchody XX-lecia PRL i ogłoszenie z tej okazji amnestii dla więźniów.

1965
Początek wojny w Wietnamie, toczącej się na terytorium Wietnamu Południowego, Laosu i Kambodży.
Podpisanie układu polsko-radzieckiego o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy na dalszych 20 lat.
Obrady VI Światowego Kongresu Związków Zawodowych w Warszawie (520 delegatów z 90 państw).
Wysłanie przez biskupów polskich listu do biskupów niemieckich.

1966
Wycofanie się Francji ze struktur wojskowych NATO.


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie szczegółowe Innego świata
2  Polska szkoła filmowa
3  Kazimierz DejmekKomentarze: Kalendarium epoki

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: